Algemene voorwaarden

Algemene VoorwaardenAANMELDING BIJ BODY STYLE

1. Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient u een geldige legitimatie en recente bankpas te overleggen.

2. Bij het jongerenabonnement worden de tarieven automatisch aangepast wanneer de leeftijdsgrens voor die categorie overschreden wordt.

3. Bij het afsluiten van een gezinsabonnement dienen alle gezinsleden woonachtig te zijn op hetzelfde adres. Gezinsleden tekenen bij inschrijving of omzetting voor 52 weken, de hoofdbetaler tekent voor dezelfde periode.

4. Lidmaatschap abonnementen zijn overdraagbaar. Voor de voorwaarden kunt u terecht bij de receptie.

5. Wanneer men het abonnement wijzigt naar een andere abonnementsvorm start het nieuwe abonnement op de gekozen datum en heeft het de looptijd van het gekozen nieuwe abonnement.

BETALINGSVOORWAARDEN

6. Het lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.

7. Wanneer u uw lidmaatschap betaalt via automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag eenmaal per maand afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.

8. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Bij een niet tijdige betaling wordt u een nota toegezonden en zal Body Style nogmaals proberen het bedrag te incasseren. Na een tweede aanmaning zal de vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. De buitenrechtelijke incassokosten en rente hiervan komen voor uw rekening. Toegang kan geweigerd worden bij het in gebreke blijven van de betaling.

9. Tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer, bepaald door de algemene prijsindexdiensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413).

10. Body Style behoudt zicht het recht om prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

BEEINDIGING VAN LIDMAATSCHAP

11. Het lidmaatschap geldt voor de overeengekomen contractperiode. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Zonder opzegging na de contractperiode loopt het contract voor onbepaalde tijd door met een opzegtermijn van een maand. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch. Opzegging van uw lidmaatschap dient m.b.v. het bij de receptie van Body Style verkrijgbare uitschrijfformulier plaats te vinden. Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak maken op eerder betaalde registratiekosten of enige andere tegoeden. U ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.

12. Wanneer uw lidmaatschap is opgezegd, bent u bij herinschrijving binnen een jaar geen registratiekosten verschuldigd. Na een jaar echter wel.

13. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 11 bestaat er de mogelijkheid het abonnement tijdelijk te deactiveren. Als u gedurende een periode van minimaal twee maanden geen gebruik kunt maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden. De contractperiode wordt aansluitend verlengd met de periode dat het abonnement gedeactiveerd is geweest. Wanneer de deactiveerperiode achteraf korter blijkt te zijn wordt de betaling hersteld vanaf de deactiveerdatum.

TRAININGSMOGELIJKHEDEN
14. Tijdens de schoolvakanties geldt een aangepast rooster, dit wordt tijdig bekend gemaakt.

15. Body Style behoudt zich het recht de roosters te allen tijde te wijzigen.

AANSPRAKELIJKHEID

16. Body Style aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training, cursus en/of het verblijf bij Body Style.

17. Body Style aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door het gebruik van de zonnebank. Wij raden u dringend aan om oogdopjes en geschikte zonnecrème te gebruiken. Het gebruik van de zonnebank is toegestaan vanaf 18 jaar.

18. Body Style aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door het gebruik van zelf meegenomen opgietmiddelen of dergelijke, die op de kachel van de sauna worden
gegooid. Body Style draagt zelf zorg voor opgietmiddelen.

19. Body Style aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van kleding en/of andere eigendommen.

20. U dient kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te bergen. Het is niet toegestaan tassen of jassen mee te nemen in de trainingsruimte.
Het gebruik van kluisjes is voor eigen risico. Body Style aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluisje ontvreemd zijn. Na uw training dient u om hygiënische redenen uw eigendommen uit het kluisje te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in uw kluisje achter te laten. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden één maand bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.

21. Kinderen, jonger dan 13 jaar, hebben geen toegang tot de fitnessruimte. Kinderen tussen 13 en 16 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de fitnessruimte, is voor eigen risico.

22. De lockers mogen in geval van reden tot verdenking van onregelmatigheden zonder enige toestemming van wie dan ook geopend worden.

23. Body Style behoudt zich eveneens het recht om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren c.q. het abonnement te beëindigen zonder teruggave van enige betalingen.

OVERIG

24. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. De huisregels liggen ter inzage bij de Body Style receptie.

25. Body Style behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen.

26. De ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Totaal ” (www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingsconvenant.

27. Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen, of als doping aangeduide middelen.

28. De persoonsgegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.